Copyright 2024 - Custom text here

redgulamin1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone, stałe miejsca pracy.

 1. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

 2. Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój i powagę, sumiennie wykonują pracę oraz utrzymują stanowisko komputerowe w należytym porządku.

 3. Nie wolno dotykać ekranu monitora ani też przesuwać sprzętu.

 4. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

 5. Bez zgody nauczyciela nie wolno w komputerze instalować żadnego własnego oprogramowania ani kopiować programów znajdujących się w pracowni na własne karty SD, płyty, pen’driva.

 6. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.

 7. Składowanie na dyskach twardych własnych plików bez zgody nauczyciela oraz poza wyznaczonym przez niego folderem jest niedozwolone.

 8. Niedozwolone jest dokonywanie przez uczniów jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem.

 9. Zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych nośników informacji (kart SD, płyty CD-ROM, Pendrive, inne). Użycie ich możliwe jest po uzyskaniu zgody nauczyciela.

 10. Zabrania się uruchamiania sprzętu i programów bez wyraźnego polecenia nauczyciela.

 11. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

 12. Przed przystąpieniem do pracy uczeń zobowiązany jest:

   a) sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia,

   b) dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).

14. Po zakończeniu zajęć należy:

    a) zamknąć wszystkie programy i dokumenty,

    b) wyłączyć wszystkie elementy zestawu komputerowego,

    c) uporządkować swoje stanowisko pracy.

 1. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.

 1. Usuwanie istniejących na dyskach twardych cudzych plików, dokonywanie w nich jakichkolwiek zmian, wykorzystywanie ich we własnych dokumentach jest zabronione.

 2. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.

Karki świąteczne

 • Aleksandra Żyłkowska
  Aleksandra Żyłkowska
 • Angelika Jażewicz
  Angelika Jażewicz
 • Iwo Szostakiewicz
  Iwo Szostakiewicz
 • Julia Makar
  Julia Makar
 • Kacper Drupisz
  Kacper Drupisz
 • Kamila Gaweł
  Kamila Gaweł
 • Monika Żywiecka
  Monika Żywiecka
 • Wojciech Kierbić
  Wojciech Kierbić
 • 2019 - Karolina Kozłowska
  2019 - Karolina Kozłowska
f t g m