Copyright 2020 - Custom text here

Algorytmy i schematy blokowe

Rozwiązując jakikolwiek problem (zadanie) stosujemy zazwyczaj określoną metodę (przepis), która ma pozwolić na uzyskanie wyniku (rozwiązania). Warunkiem przystąpienia do rozwiązywania jakiegokolwiek problemu jest posiadanie niezbędnych wiadomości i doświadczenia.

Algorytmem nazywamy skończony ciąg instrukcji prowadzących do rozwiązania danego problemu lub zadania. Jest to przepis postępowania prowadzący do osiągnięcia jakiegoś celu.

Implementacja to zapis algorytmu w języku programowania.Nazwa algorytm wywodzi się od nazwiska perskiego matematyka Muhamed ibn Musy al-Chorezmi (z Chorezmu), który ok. 820 r n.e. opisał pozycyjny system kodowania dziesiętnego liczb i sztukę liczenia w tym systemie. W XII w. Europie przetłumaczono jego książkę i rozpoczęto wykonywanie obliczeń metodą "pisemną".

Algorytmika, podstawowy dział informatyki poświęcony poszukiwaniom, konstruowaniu i badaniom algorytmów, zwłaszcza w kontekście ich przydatności do rozwiązywania problemów za pomocą komputerów. Autorem nazwy dziedziny jest D. Haral (Spirit of Computing).

Cechy algorytmu:

1. Skończoność - realizowany ciąg instrukcji powinien mieć swój koniec;
2. Określoność - operacje i ich porządek muszą być ściśle określone;
3. Ogólność - stosowanie danego algorytmu nie powinno się ograniczać do pojedynczego problemu, ale do całej klasy problemów tego samego typu;
4. Efektywność - algorytm prowadzić do rozwiązania najkrótszą drogą;

Algorytmy zapisujemy w różny sposób:

- w języku naturalnym;
- w pewnej konwencji notacyjnej;
- za pomocą schematów blokowych;
- w języku formalnym;
- w języku programowania;

TWORZENIE ALGORYTMÓW ZA POMOCĄ SCHEMATÓW BLOKOWYCH 

 

1. Pogram do tworzenia schematów blokowych online - http://informatyka.julpa24.pl/ciekawe-strony/102-draw-io-tworz-diagramy-online

2. SCHEMAT BLOKOWY

Przed napisaniem jakiegokolwiek programu, powinniśmy najpierw przygotować schemat jego działania czyli algorytmJednym ze sposobów przedstawiania algorytmów są schematy blokowe.

Schemat blokowy jest to układ figur geometrycznych (nazywanych skrzynkami lub blokami) połączonych ze sobą odcinkami prostymi lub łamanymi (ścieżki sterujące). Bloki służą do przedstawiania rodzaju działań zaprojektowanych w algorytmie, natomiast strzałki wskazują kolejność wykonywania tych działań.

Każda figura w schemacie blokowym prezentuje określony rodzaj operacji. Zasadnicza zaleta schematów blokowych jest to, ze graficznie prezentują one algorytm zarówno od strony występujących w nim działań, jak i ich kolejności.

3. ZASADY BUDOWANIA SCHEMATÓW BLOKOWYCH

 • każda operacja, relacja lub informacja jest umieszczana w skrzynce
 • kolejność wykonywania operacji wyznaczają połączenia między skrzynkami
 • każde połączenie jest zaczepione początkiem do skrzynki, a końcem do innej skrzynki lub innego połączenia, żadne połączenie nie rozdziela się
 • rozgałęzienie sieci działań możliwe jest tylko dzięki skrzynkom warunkowym
 • schemat posiada jedną skrzynkę START i co najmniej jedną skrzynkę STOP
 • ze skrzynki START można przejść do skrzynki STOP poruszając się po sieci działań
 • ze skrzynki START można dotrzeć wzdłuż połączeń do dowolnej innej skrzynki schematu
 • z każdej skrzynki istnieje przejście wzdłuż połączeń do jednej ze skrzynek STOP

 

Skrzynki przybierają kształty: prostokąta, rombu (lub sześcianu), równoległoboku, okręgu lub owalu

a) Skrzynka operacyjna - ma kształt prostokąta,

opera

wewnątrz umieszcza się opis czynności. Ze skrzynki operacyjnej odchodzi tylko jedno połączenie. W systemie schematów blokowych w skrzynce operacyjnej można umieszczać opisy czynności, instrukcje przypisania, definicje. W przypadku występowania kilku opisów należy je oddzielać przecinkami .

b) Skrzynka warunkowa - ma kształt sześcianu lub rombu.

warunek

Wewnątrz umieszczony jest warunek, który decyduje o dalszej kolejności wykonywania działań. Zazwyczaj dąży się do tego aby skrzynka warunkowa miała dokładnie dwa wyjścia. Każdym z dwóch wyjść należy opisać słownie T, Tak, True, Yes, Prawda lub N, Nie, No, Fałsz, False.

c) Skrzynka wejścia/wyjścia - jest równoległobokiem,

wy

 

wewnątrz którego umieszczone jest okreśłenie rodzaju wykonywanej operacji . W przypadku w(y)prowadzania wartości zmiennych należy ująć w nawiasy okrągłe ich nazwy a w przypadku w(y)prowadzania tekstu umieszcza się go w cudzysłowy. Dla odróżnienia skrzynki wejścia od wyjścia umieszcza się znak "?" dla pierwszej z nich.

d) Skrzynki graniczne START STOP - mają kształt owalu.

startstop

 

Oznaczają one początek i koniec schematu. Skrzynka START ma tylko jedno połączenie wychodzące a skrzynka STOP tylko jedno połączenie dochodzące. Wewnątrz skrzynki umieszcza się napis START,BEGIN, POCZĄTEK, KONIEC,STOP,END. Schemat może mieć tylko jedną skrzynkę START oraz co najmniej jedną skrzynkę STOP. Ponadto ze skrzynki START można dotrzeć wzdłuż połączeń do dowolnej skrzynki schematu oraz z każdej skrzynki schematu istnieje droga do skrzyni STOP.

 

e) Skrzynka łącznikowa - ma kształt okręgu

lacznik

i może być używana do oznaczenia miejsc w schemacie, które mają być traktowane jako jedne i te same. Wewnątrz umieszcza się numer od 1 do 9999. Każda ze skrzynek łącznikowych ma tylko jedno połączenie. Skrzynka o tym samym numerze musi występować co najmniej dwukrotnie, przy czym skrzynka łącznikowa o ustalonym numerze z połączeniem wychodzącym może występować co najwyżej raz.

f) Skrzynka komentarza - ma kształt prostokąta bez krótszego, prawego boku. Wewnątrz umieszcza się pomocnicze informacje objaśniające połączenia lub wykonywane operacje . Skrzynka informacyjna połączona jest ze schematem za pomocą poziomej linii przerywanej.

 

4. SCHEMAT BLOKOWY LINIOWY

Schemat blokowy liniowy występuje w zadaniach, w których każda z operacji elementarnych nie zawiera relacji (warunku) i powtórzeń (iteracji).

Realizacja poszczególnych sąsiednich operacji następuje według ustalonej kolejności od operacji początkowej do końcowej.

Przykłady: liczenie pola powierzchni, obwodu figur płaskich.

alglinioiwy

5. SCHEMAT BLOKOWY Z ROZGAŁĘZIENIAMI.

Schematy blokowe z rozgałęzieniami spotyka się w zadaniach dla których kolejność poszczególnych etapów w rozwiązaniu może się zmieniać w zależności od warunków określonych w sformułowaniu problemu. Cechą tych algorytmów jest to, iż w trakcie realizacji przechodzi się tylko po jednej z możliwych dróg, przy czym każdy oddzielny etap realizacji algorytmu wykonywany jest dokładnie jeden raz. W rozwiązaniach wykorzystywane są drzewa logiczne.
Przykłady: znajdowanie liczby najmniejszej, rozwiązanie równania liniowego i kwadratowego.

algroz

6. Schemat blokowy cykliczny - z pętlą

Algorytmy dla problemów wymagających powtarzania poszczególnych etapów procesu obliczeniowego nazywamy cyklicznymi (czyli z pętlą).

Przez pętlę w schemacie blokowym rozumiemy tą część schematu, która opisuje drogę (obwód) zamkniętą zgodnie z kierunkiem połączenia (obiegu).

Pętla stanowi graficzny opis powtarzania czynności. Ciąg wszystkich czynności wykonywanych przy jednokrotnym przebiegu pętli nazywamy cyklem pętli.

 algcykliczny

 

k5.jpg

Prace uczniów-Paint

 • Monika Żywiecka
  Monika Żywiecka
 • Mateusz Kluska
  Mateusz Kluska
 • Tomasz Pyt
  Tomasz Pyt
 • Julia Nowosadko
  Julia Nowosadko
 • Agata Niegoda
  Agata Niegoda
 • Julia Pietrak
  Julia Pietrak
 • Weronika Duś
  Weronika Duś
 • Kacper Zieliński
  Kacper Zieliński
 • Gabriel Gardulski
  Gabriel Gardulski
 • Fineasz i Ferb
  Fineasz i Ferb
 • Angelika Jażewicz
  Angelika Jażewicz
 • Agnieszka
  Agnieszka
 • Sprzęt komputerowy
  Sprzęt komputerowy
f t g m